PEFC®-certifierat trä

Eftersom vi vill stödja produktionen av större mängder certifierat trä, har vi nu också blivit PEFC®-certifierade. 

PEFC® GFA-COC-500410-E.

FSC®-certifierat trä

Vi upplever en stor efterfrågan på certifierat trä. Därför blev vi FSC®-certifierat 2010. Denna FSC®-certifiering säkerställer träets spårbarhet genom hela leveranskedjan.

   FSC® C138925 og GFA-COC-003142-AC

 

 

Genom att köpa FSC®-certifierat trä bidrar du till att säkerställa ett hållbart skogsbruk, vilket innebär att du, precis som vi, stöder följande 10 grundläggande principer:

 

  1. Att följa lagar Skogsbruk måste följa tillämpliga lagar, förordningar och nationellt godkända internationella fördrag, konventioner och avtal.
  2. Arbetstagarnas rättigheter och arbetsvillkor Skogsbruk måste upprätthålla eller förbättra de sociala och ekonomiska förhållandena för dem som arbetar i skogen.
  3. Urfolkets rättigheter Organisationen (skogsägaren) måste identifiera och erkänna urfolks lagliga och traditionella rätt till ägande, nyttjande och användning av mark, territorier och resurser som berörs av verksamheten.
  4. Relationen till lokalsamhället Organisationen (skogsägaren) måste bidra till att upprätthålla eller förbättra de sociala och ekonomiska förhållandena i lokalsamhället.
  5. Skogens skördar Skogsbruket måste effektivt förvalta skogens alla produkter och skördar för att upprätthålla eller förbättra den långsiktiga ekonomiska livskraften och utbudet av sociala och miljömässiga fördelar.
  6. Miljövärden och -påverkan Organisationen (skogsägaren) måste upprätthålla, bevara och återställa miljömässiga värden och fördelar från skogens ekosystem och måste undvika, förbättra eller mildra negativ miljöpåverkan.  
  7. Driftplaner Organisationen (skogsägaren) måste ha en driftplan som överensstämmer med dess policyer och syften och anpassas till verksamhetens omfattning, intensitet och risk. Driftplanen måste genomföras och hållas uppdaterad baserat på information från övervakning för att främja ett anpassat skogsbruk. Den tillhörande processmässiga dokumentationen måste vara tillräcklig för att vägleda personal, informera berörda och intresserade intressenter och motivera driftmässiga beslut.
  8. Övervakning och utvärdering Organisationen (skogsägaren) måste visa framsteg med att uppnå målsättningar, driftaktiviteternas effekt och att förutsättningarna för driftenheten övervakas och utvärderas i förhållande till omfattningen, intensiteten och risken, för att kunna implementera en anpassad drift.  
  9. Höga bevarandevärden Organisationen (skogsägaren) måste bevara och/eller öka de "höga bevarandevärdena" i skogen med hjälp av försiktighetsprincipen.
  10. Implementering av driftaktiviteter Driftaktiviteter som utförs av eller för skogsegendomen måste väljas och genomföras i enlighet med de ekonomiska, miljömässiga och sociala policyerna och målen för organisationen (skogsägaren) och följa de övergripande principerna och kriterierna.